ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ:ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

23 06 2011

Συγγραφείς/Ιδρύματα
Ε. Κυριακόπουλος,  Γ.Παναγιωτοπούλου, Σ. Πέτροβας, Ν.Γεωργόπουλος, Μ.Μιχαήλ
Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης Γ.Ν. Καλαμάτας
 

Σκοπός
Περιγραφή της συχνότητας των CT εγκεφάλου σε  περιφερειακό νοσοκομείο ανά έτος και περιγραφή για το έτος 2010 της ποσοστιαίας συχνότητάς τους με βάση: φύλο, ηλικία, κλινική και  διαγνωστικό αποτέλεσμα.
 

Υλικό & Μέθοδος
Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν όλες οι CT εγκεφάλου που πραγματοποιήθηκαν σε περιφερειακό νοσοκομείο  τα έτη 2008-2010. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση δια μέσω του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου.
 

Αποτελέσματα
Οι CT που πραγματοποιήθηκαν το 2010 ήταν 3024, έχοντας μια ποσοστιαία ετήσια αύξηση 10% από το 2009. (fig.1)

Για το 2010, οι παθολογικές κλινικές αποτέλεσαν την κυριότερη δομή ζήτησης (63%), ακολουθώντας τα προγραμματισμένα ραντεβού (19%), οι χειρουργικές κλινικές (9%) και οι υπόλοιπές κλινικές (8%). (fig.2)

Η συχνότητα ανά φύλο των ασθενών ήταν:  άνδρες 53% – γυναίκες 47% (fig.3), με τους ασθενείς άνω των 70 ετών να αποτελούν την πλειοψηφία (63%) (fig.4).

Τα κυριότερα συμπτώματα των ασθενών που έχρηζαν περαιτέρω διερεύνηση, ήταν ίλιγγος, κεφαλαλγία, λιποθυμικό επεισόδιο. Το 79% των αξονικών δεν παρουσίαζαν παθολογικά ευρήματα ή παρουσίαζαν χρόνιες αλλοιώσεις, που στην πλειοψηφία τους είχαν ανευρεθεί σε παλαιότερες αξονικές σε διάστημα 1-1,5 έτους (fig.5). Μόνο στο 0,066% αυτών (2/3024) βρέθηκαν παθολογικά ευρήματα (μεταστατικός όγκος στην παρεγκεφαλίδα).

Συμπεράσματα
Η μεγάλη ζήτηση για CT εγκεφάλου, ιδιαίτερα από τις παθολογικές κλινικές, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό αρνητικών αποτελεσμάτων, αποτελεί ζήτημα  που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Έγκυρα βιβλιογραφικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Η ανεπάρκεια του συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης να λειτουργήσει ως φίλτρο προς την δευτεροβάθμια περίθαλψη, καθώς και η υποστελέχωση, αυξάνουν το φόρτο εργασίας σ’αυτές,  επηρεάζοντας έτσι και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Βιβλιογραφία
1. Gouzou M, Papathanasoglou E, Lemonidou C, Dimoni C, Giannacopoulou M. (2009) “Pilote Validation of the Nursing Workload Scoring NAS and CNIS in Hellenic Coronary Care Units” European journal Cardiovascular Nursing Spring Meeting in Dublin, Ireland 24-25 April.
2. Αδακίδου Θ, Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου Α. (2008) Το οργανωτικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, 47 (3): 320-333.
3. Λιαρόπουλος Λ, Κωσταγίολας Π, Καϊτελίδου Δ, Χαντζοπούλου Μ. (2008) Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
4. Πολύζος Ν, Υφαντόπουλος Ι. (2000) Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία και η στελέχωση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 17 (6):627-639.
5. Ραφτόπουλος Β, Οικονομοπούλου Χ. (2003) Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας, 48 (2): 84-94

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες
Αρέσει σε %d bloggers: